Podmínky ochrany osobních údajů

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů upravují postup, jakým nakládáme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků naší webové stránky. Veškerý text je v souladu s aktuálně platnou legislativou a naší snahou bylo napsat ho takovým způsobem, aby byl pro každého čtenáře co nejlépe srozumitelný a pochopitelný.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, který tímto dáváte správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení")

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů, podle čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (nebo "GDPR") je společnost Mgr.Petra Pillerová Trbolová y, se sídlem Karafiátová 353, Ústí nad Labem - Střekov 40321, Česká Republika, IČ: 86850431 ŽL zapsán na Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostensky odbor, č.j. 17309 / živ / 05 / Mon ev.č.351001-38707-00 (dále také "správce" nebo "my").

 

1.2 Správcovi kontaktní údaje jsou následující:

Adresa pro doručování: Petra Pillerová Trbolová, Karafiátová 353, 40321 Ústí nad Labem - Střekov, 40321

email: [email protected] 

telefon: +420 605 289 953

 

1.3 Osobními údaji podle čl. 4 odst. 1 GDPR chápou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ( "subjekt údajů" nebo "vy"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné nepřímo či přímo identifikovat, zejména pomocí odkazu na určitý identifikátor, jako je například jméno, lokalizační údaje, identifikační číslo, síťový identifikátor nebo na jeden či více specifických prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4 Osobu pověřenou ochranou osobních údajů správce nejmenoval.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a zdroje

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, získané správcem na základě plnění objednávky, kterou zadal subjekt údajů.

 

2.2 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje patřící subjektu údajů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

3.1 Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (uplatní se vždy podle konkrétní situace):

 

  3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji odbavení objednávky, kterou zadal subjekt údajů) mezi subjektem údajů ( "Vámi") a správcem, zda uskutečnění nezbytných opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony, které s plněním smlouvy bezprostředně souvisí a plnění práv a povinností přímo vyplývajících ze smluvního vztahu. Při zadávání objednávky jsou požadované osobní údaje, které jsou potřebné pro úspěšné odbavení objednávky (např. Jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními údaji, jako jsou emailová adresa či telefonní číslo). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, jelikož bez osobních údajů není možné smlouvu mezi stranami uzavřít a ani následné plnění ze strany správce.

 

3.1.1.1 Kupující ( "subjekt údajů") bere na vědomí, že jeho povinností je své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět pravdivě a správně a že je povinen informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

3.1.2 Oprávněné zájmy správce, které jsou v souladu s GDPR, jsou definovány níže.

 

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletterů správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k zadání objednávky zboží nebo služby.

 

Účely zpracování osobních údajů

4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle konkrétní situace):

 

   4.1.1. Plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem), a to nejčastěji odbavení objednávky, a zákonné povinnosti, které vyplývají z plnění smlouvy.

 

   4.1.2 Aktivity přímého marketingu, jako jsou zasílání obchodních sdělení, v souladu s důvody uvedenými v zákoně.

 

   4.1.3 Adekvátní zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytnutým zbožím nebo službami.

 

   4.1.4 Okomentovat přímo vloženého uživatelem na webové stránce.

 

4.2 Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR ze strany správce.

 

Oprávněné zájmy správce osobních údajů

5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR

 

5.2 Mezi oprávněné zájmy správce patří:

 

   5.2.1 Poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,

 

   5.2.2 Zjišťování spokojenosti zákazníků s jejich nákupem a poskytovanými službami.

 

Další příjemci osobních údajů

6.1 Mezi další příjemce osobních údajů patří zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na doručení zboží či realizaci plateb na základě uzavřené kupní smlouvy.

 

6.2 Dalšími příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé služeb provádějící činnosti, které souvisejí s provozem správce, jako jsou společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. Ekonomický systém, databáze), marketingové nebo účetní služby. Správce čestně prohlašuje, že v takových případech udělal a v budoucnu uskuteční veškerá nezbytná technická a organizační opatření na náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

 

6.3 Správce zpracovává údaje v ČR, případně v jiných zemích Evropské unie, jelikož ze zákonných důvodů (například objednávka s doručením mimo EU a nezbytné předání údajů místnímu dopravci) může dojít i ke zpracování i mimo EU. Stejně ke zpracování údajů mimo EU může dojít v rámci spolupráce s globálními subjekty, avšak v takovém případě je takový subjekt vždy účastníkem Privacy Shield, poskytující odpovídající úroveň ochrany.

 

6.4 Spokojenost zákazníků s nákupem můžeme zjišťovat i prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého může být náš e-shop zapojen. Ty vám zašleme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás, pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete (jedno odmítnutí znamená, že s žádným dalším nákupům vám už nebude zaslán). Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků, například pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, nebo v uživatelském profilu.

 

Doba uložení osobních údajů

7.1 Osobní údaje zpracovávané ze zákonných důvodů budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále po dobu potřebnou pro účely ukládání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

7.2 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uděleného zákazníkům jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu, nebo od naposledy provedené objednávky, přičemž se použije ta možnost, která nastane později.

 

Práva náležící subjektu údajů

8.1 Subjekt údajů nemá povinnost správci poskytnout osobní údaje. Pokud je však poskytnutí jeho osobních údajů nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. E-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží) bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. Nelze provést objednávku ) či její plnění ze strany správce.

 

8.2 Subjekt údajů má v souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Tyto osobní údaje správce už dále nezpracovává, pokud ho k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů.

 

8.3 Subjekt údajů má dále za podmínek stanovených v GDPR, právo:

 

  8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

 

  8.3.2 na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR,

 

  8.3.3 na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR,

 

  8.3.4 na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,

 

  8.3.5 na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

 

  8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování podle čl. 21 GDPR,

 

Subjekt údajů v případě těchto požadavků kontaktuje správce na základě výše uvedených kontaktních údajích správce.

 

8.4 V případě, že by se subjekt údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována GDPR, má právo podat stížnost u kontrolního úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná organizační a technická opatření za účelem zajištění osobních údajů, stejně i jejich úložišť v elektronické i tištěné podobě a že přístup k zpracovávaným osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje subjekt údajů ( "Vy"), že je s podmínkami ochrany osobních údajů seznámen a že je přijímá v celém rozsahu a znění.

10.2 Stejně s těmito podmínkami souhlasí v případě, že prostřednictvím internetového formuláře zaškrtne souhlas. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je s podmínkami ochrany osobních údajů seznámen a že je přijímá v celém rozsahu a znění.

 

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých internetových stránkách a v případě uskutečnění materiálních změn zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu zadanou subjektem údajů, v případě že byla správci poskytnuta.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 24.dubna 2019